På sistone har vinstutdelande skolor skrivit debattartiklar i riksmedia. Och de vinstutdelande skolorna har fått mothugg från en fristående skoldebattör.

I Dagens industri skrev bl.a. skolkoncernen Academedia att ”Skolvalsreformen bör ses över”.

Academedia efterfrågar obligatoriskt skolval, och vill stöpa om skolpengen. Målet var att minska segregationen, menade de två undertecknarna, Academedia samt Lärarförbundets ordförande.

De hävdade att ”erfarna och utbildade lärare i allt högre utsträckning väljer bort att undervisa i de skolor som har tuffast förutsättningar.”

De fick svar på tal från skoldebattören Sten Svensson, som ifrågasatte att ett skolvalstvång skulle vara lösningen på segregationsproblemet:

”Vi har haft systemet med fritt skolval och skolaktiebolag sedan början av 1990-talet. Effekterna av den skolpolitiken är ökad skolsegregation, ökade kostnader, oseriösa skolhuvudmän, konkurser, betygsinflation, minskad demokratisk insyn i skolan och fallande elevresultat. Kan man kalla det i grunden bra?”

Sten Svensson menade att segregationen inte alls är det underliggande skälet för Academedia utan att Academedia vill få möjlighet att starta fler lönsamma skolor. Vilket skulle vara fel väg. Och att logiken hos vinstutdelande skolor är att välja ”lönsamma” elever. Sten Svensson:

”Den förra moderata riksdagsledamoten och nationalekonomen Anne-Marie Pålsson har i en artikel i Sydsvenskan (18/9 2016) visat att aktiebolagen måste segregera eleverna för att kunna göra vinst:
”Logiken för aktiebolaget är marknadens: bara lönsamma kunder är intressanta, resten sorteras bort. Så måste bolagen agera, eftersom aktiebolagslagen kräver att de ska ha som enda syfte att bereda ägarna vinst. Och det är just kravet på vinstmaximering som är oförenligt med produktion av välfärdstjänster.”

Båda artiklarna på länk här
Academedia och LR i Di
Sten Svenssons replik i Di

Debatt i Dagens Samhälle

I en debattartikel om skolpeng i Dagens Samhälle skrev debattörerna, Academedia och Friskolornas riksförbund, som representerar vinstutdelande skolor, att de vill ändra skolpengs-systemet. För skolpengen finns ”inte någon enhetlig beräkningsmodell, utan kommunerna räknar på olika sätt.”

Även i Dagens Samhälle svarade Sten Svensson, som konstaterade att debattörerna är ”missnöjda med hur kommunerna sköter skolpengssystemet och kräver lika villkor. De tycker inte att de får de bidrag de har rätt till.”
Sten Svensson menar att de vinstutdelande skolorna främst är ute efter mer pengar.

Båda artiklarna på länk här
Academedia och Friskolornas Riksförbund i Dagens Samhälle
Sten Svenssons replik i Dagens Samhälle

Kommentar

Det kan finnas skäl att se över hur skolpeng slår, och hur resurser används för att minska segregationen. Men värt att betona är att det finns skillnader mellan vinstutdelande friskolor å ena sidan, och idéburna friskolor å andra sidan.

Ett viktigt särdrag är att idéburna friskolor, dvs icke-vinstutdelande skolor, genomgående har
* högre lärartäthet och
* fler behöriga lärare
än de vinstutdelande skolorna, generellt sett.

Den högre lärartätheten i idéburna skolor finns för elevernas bästa, och en följd av att idéburna skolor ser till elever och till värdegrund, och inte delar ut vinst till privata ägare.