När Idéburna Skolors Riksförbund, ISR, höll sin årsmötesdag inleddes den av utbildningsminister Anna Ekström som började sitt tal med en personlig vinkling. I lågstadiet hade hon börjat på Hästhagsskolan i Farsta, som ligger i Stockholms södra förorter, och efter några år hade familjen flyttat till en skola i norra förorterna och dåtidens lite mer välbärgade områden. Hon hade själv sett skillnader mellan skolor, hon brinner för idéburna skolor, och talade om skolans roll för att bidra till bra och lika villkor för barn och ungdomar.

Årsmötesdagen gästades därefter av fler intressanta talare, som alla ville ha dialog med ISR: det var Skolverket, följt av regeringens utredare för en definition av idéburna aktörer inom välfärden. Dessutom var många medlemmar och möjliga medlemmar på plats för att lyssna.

Lars Brandström från Idéburna Skolors Riksförbund, ISR, tyckte att de olika föredragen kompletterade varandra och var en väldigt intressant kompott.

Likvärdig skola
Utbildningsminister Anna Ekström talade om vikten av en likvärdig skola som stödjer alla elevers kunskapsutveckling. Ett huvudtema i ministerns anförande var att tankar och förslag om hur likvärdigheten ska förbättras nu måste lyftas upp och en bättre social blandning i skolor bör eftersträvas.

En fråga som ministern framhöll kommer att diskuteras är antagningsregler. Anna Ekström menade att närhetsprincipen i kommunala skolor kanske inte måste vara överordnad, åtminstone inte för de äldre barnen.

Lars Brandström från ISRs styrelse kommenterade efteråt att det är bra att ministern med statsbidrag vill stödja skolor med socioekonomiskt utsatta elever. Samtidigt är det tyvärr ett krångligt upplägg i ansökan av stödet som kan stöka till det för små skolor och hindra chansen att söka det.

Lars Brandström tyckte också att det var väldigt intressant med Anna Ekströms version av januariavtalet. Hon vill ha bort vinst i välfärden, fast hon menar att socialdemokraterna är förhindrade just nu.

Nya lagen om ägar- och ledningsprövning
Britta Drakenberg från ISRs styrelse informerade därefter om huvudpunkter i den nya ägar- och ledningsprövningslagen. Svårigheterna med lagen är att nya idéburna skolor får svårt att etablera sig genom en rad krav på ekonomiska tillgångar som man i idéburen sektor sällan har tillgång till.
Lagen medför även ökade kostnader då varje prövning nu avgiftsbeläggs. Sammantaget finns tyvärr flera lagkrav som försvårar etablering för idéburna och andra mindre aktörer att starta och utveckla skolor.
Kraven har införts främst för att hålla koll på vinstdrivna skolor, men som i administration och kostnader drabbar idéburna skolor på ett olyckligt sätt. För ISR blir det en viktig framtida uppgift att jobba så att idéburna skolor får förbättringar i regelverket, till exempel genom undantag.

Dialog med Skolverket
Anna-Sara Falk från Skolverket gick igenom regelverken kring bidragen för likvärdig skola som många skolor har brottats med under januari.
Många av ISRs medlemsskolor framförde svårigheterna med de många olika stadsbidragen som är svåra att avgränsa och som tar mycket tid att söka samtidigt som man känner sig osäker på hur man kan redovisa på rätt sätt.

Idéburna aktörer i välfärden – vad är det?
Årsmötesdagens seminarier avslutades med besök av Samuel Engblom som leder den för idéburna välfärdsverksamheter mycket viktiga utredning om ”Definition av idéburna aktörer i välfärden”.

Utredningen ska bl.a. föreslå en tydlig definition av vilka som kan kallas ”idéburna” i sammanhang där man tar emot offentliga medel för att utföra välfärdstjänster, t.ex. inom utbildning.
Birgitta Ljung som sitter som ISRs representant i en referensgrupp till utredningen menar att resultatet av denna utredning kan öppna nya möjligheter för idéburna organisationer inom utbildning, vård och omsorg.

Birgitta Ljung från ISR kommenterade efteråt:
”En tydlig avgränsning mellan de idéburna skolorna från de vinstsyftande bolagen kan öppna möjligheter att skapa undantag från viss detaljstyrning. Det öppnar också för oss idéburna att driva frågan om särskilda finansieringslösningar vid nystart eller expansion. Jag skulle önska en försöksverksamhet med tillits-styrning inom idéburen välfärd så att detta begrepp, tillits-styrning, kan konkretiseras i något som är mer än bara ord.”

Lars Brandström från ISR la till:
”Skolverket föredragning var väldigt givande. De verkar förstå att det är bökiga processer för idéburna, ofta små skolor, att kunna söka vissa statsbidrag, och Skolverket uttryckte vilja att lyssna, och jag tycker vi ska samverka med dem för att hitta vägar för små aktörer att få bättre anpassade ansökningsprocesser.

Därför var det också intressant att höra från Samuel Engblom att utredningen om definition av idéburna i välfärden försöker skapa verktyg för som gör det möjligt för idéburna och små skolor att få smidiga villkor. Han verkade lyhörd för våra tankar och inspel, och det känns bra.

Däremot är jag väldigt besvärad av Anna Ekströms tydliga ställningstagande mot skolor med konfessionella inslag. Hennes inställning att stoppa dem strider mot Europakonventionen. Om regeringen driver den frågan, så kommer Europadomstolen gå emot regeringen.

Det är bra med de statsbidrag som regeringen föreslagit, men tyvärr ett bökigt ansökningsupplägg. Och om krångligheterna kvarstår blir Engbloms utredning ännu mer central om en definition av idéburna i välfärden så att idéburna verksamheter så småningom skulle kunna få villkor som blir bättre för att stärka idéburna inom välfärden.”

Dagen avslutades med att Idéburna Skolors Riksförbund höll sitt nionde årsmöte, där styrelsen omvaldes och två nya ledamöter valdes in i styrelsen.