Idag publicerade DN Debatt repliken ”Skilj på överskott och utdelad vinst” (16/11) där Håkan Wiclander, ordförande Idéburna skolors riksförbund, tillsammans med Gordon Hahn, ordförande för Coompanion och Per Sundgren, ordförande Stiftelsen jämlikhetsfonden, kommenterar Välfärdsutredningen.

Idéburna skolors riksförbund kommenterar genom artikeln för första gången slutsatserna av Välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) och tillsammans med bland annat Coompanions företrädare lyfter Håkan Wiclander fram ett antal förslag för att stärka de idéburna verksamheterna i välfärden:

Vi vill för det första att idéburna verksamheter undantas från regleringar riktade till den vinstutdelande sektorn, som föreslås av utredningen och som vi anser slår fel när det gäller våra verksamheter.

Vi vill för det andra att finansieringen av våra verksamheter underlättas. Det borde vara möjligt att skapa kapitalförsörjningsmodeller för långsiktigt idéburet företagande med till exempel de miljarder som finns i t ex Allmänna Arvsfonden och våra pensionsfonder.

Vi vill för det tredje att upphandlingsreglerna förbättras. En viss förbättring föreslås av Reepalu, vilket vi välkomnar, men mer går att göra för att minska den byråkrati som framför allt är ett hinder för våra mindre företag, stiftelser och kooperativ.

Vi vill för det fjärde att det görs möjligt för idéburna verksamheter att inom sig omfördela överskott från en verksamhet till en annan, så länge driften är idéburen. Först då kan statsmaktens önskan om en växande idéburen sektor realiseras.

Andra delar av artikeln vänder sig skarpt mot debattartikeln ”Vårt entreprenörskap i välfärden är idéburet” (15/11) där välfärdsföretagarna Charlotte Barouma, Barbara Bergström, Catharina Tavakolinia och Christina Wahlström öppet ifrågasatte skillnaden mellan idéburna verksamheter och aktiebolag. Artikeln har mött starka reaktioner bland idéburna organisationer, som tidigare rapporterats.