Hur förhåller sig idéburna skolledare till it i skolan? Svaret får man i den nyutkomna magisteruppsatsen Idéburna perspektiv på it i skolan (2016). Uppsatsen är  skriven som ett underlag för Idéburna skolors riksförbund inför remissarbetet kring de nationella it-strategierna.

Studien bygger på en enkätundersökning om olika förhållningssätt till informationsteknologi bland 14 idéburna skolledare på skolor inom förbundet och har legat till grund för Idéburna skolors riksförbunds remissvar kring Skolverkets förslag på förändringar av styrdokumenten med anledning av de nationella it-strategierna för skolans digitalisering.

Magisteruppsatsen är skriven av Martin Höglund, studerande vid institutionen för tillämpad it vid Göteborgs universitet. Han är yrkesverksam lärare på en idéburen skola i Stockholm och arbetar som samordnare och kommunikatör för Idéburna skolors riksförbund. Den kommer inom kort att tillgängliggöras på Göteborgs universitets uppsatsportal GUPEA.

Foto: Idéburna skolors riksförbund 2016