Idag lämnade Idéburna skolors riksförbund in sitt remissvar på Skolverkets förslag till förändringar i styrdokumenten med anledning av regeringsuppdraget om nationella it-strategier. Av remissvaret framgår att förbundet är övervägande positiva till förändringarna men att alla delar av förslaget inte är lika genomtänkta.

I korthet öppnar förbundet upp för de förändringar som Skolverket föreslår: ”Vi ser i grunden bara möjligheter med förtydliganden om att digitala verktyg skall användas i flera sammanhang, att flera olika typer av medier ska beaktas eller att även digitaliseringens påverkan på samhället eller språket skall diskuteras inom ramen för olika ämnen” skriver förbundet i  sitt remissvar.

Samtidigt påpekas riskerna med att göra ytterligare tillägg till styrdokumenten utan att integrera dem med de befintliga texterna. I Skolverkets förslag har man gjort på olika sätt.

Idéburna skolors riksförbund ställer sig också kritiska till tilläggen om programmering i flera ämnen på grundskole- och gymnasienivå, och uppmanar Skolverket att vara försiktiga med sådana förändringar. Motiveringen är följande:

”Vi inser att denna förändring gått väldigt snabbt och att den föregåtts av en stundvis intensiv debatt i kombination med mycket begränsade utbildningsinsatser. Få debatter har därutöver haft så slagkraftiga poänger i båda läger samtidigt som i princip alla bekänt sig till en it-främjande sida. Frågan är alltså långt ifrån enkel samtidigt som satsningen på programmering är omfattande sett till de nya styrdokumenten. Alldeles oavsett frågan om nödvändigheten av programmering på schemat, kan vi konstatera att greppet ändå är relativt oprövat. Det ger oss anledningar att dels vara oroliga för om lärarkåren hinner tillägna sig kunskap inom detta område innan styrdokumenten träder i kraft, och dels för om Skolverket verkligen förmår att förmedla det centrala med detta område så att det blir greppbart och motiverande för både lärare och elever. Vi manar därför till försiktighet när det gäller den uttalade satsningen på programmering i grundskolan.”

Förbundets kontaktperson och ansvarig för remissvaret är Martin Höglund (martin.hoglund@ideburenskola.se).

Foto: Fotot tillhör zeitfaenger.at och publiceras under den öppna licensen CC BY 2.0.