Nu publicerar vi Idéburna skolors riksförbunds remissvar på Utbildningsdepartementets promemorian Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan (U2015/03607/GV). Remissvaret är starkt kritiskt mot delar av förslaget.

Under dagen lämnade Idéburna skolors riksförbund in sitt remissvar på Utbildningsdepartementets promemoria. Förbundet håller med om delar av förslagen men tar tydligt avstånd från andra delar. Kritiken gäller framför allt utredningens förslag om att särskilda avgifter skall erläggas av fristående gymnasieskolor och att man i utredningen förutsätter att det kan antas vara vanligare att en idéburen gymnasieskola upphör med hela eller delar av sin verksamhet än i motsvarande kommunala gymnasieskolor.

Förbundet avslutar sitt remissvar med att hävda att ”den föreslagna avgiften strider mot principen om lika behandling av idéburna gymnasieskolor i förhållande till kommunala” och menar att ett avdrag på 0,3 eller 0,15 % för idéburna verksamheter inte kan betyda något annat.

Arbetet med remissvaret har samordnats av Birgitta Ljung.

Foto: Bilden föreställer Birgitta Ljung, styrelseledamot i Idéburna skolors riksförbund. Rättigheterna tillhör Idéburna skolors riksförbund.