Idag publicerade Idéburna skolors riksförbund sitt remissvar på utredningen Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22). I remissvaret uttrycker sig förbundet i positivt om utredningens förslag.

Britta Drakenberg är ordförande i Waldorffederationen och styrelseledamot i Idéburna skolors riksförbund. Hon lyfter gärna fram själva grundtanken med utredningen.

– Utredningen visar tydligt behovet av att stärka rektorers roll och förutsättningar i skolan. De framgångsfaktorer som nämns i utredningen är att rektor är en aktiv pedagogisk ledare, är kunnig på sitt område och har lärarnas förtroende. De måste kunna utöva sitt pedagogiska ledarskap och då är kunskap genom utbildning på alla nivåerna i styrkedjan viktigt. Det kommer tydligt fram i utredningen.

– Samtidigt måste den ökande administrativa arbetsbördan för rektorer ses över. Det minskar ju utrymmet för rektor att utöva sitt pedagogiska ledarskap. Det har vi valt att särskilt understryka i vårt remissvar.

– Vi har också valt att lyfta fram att den statliga finansieringen av utbildningen är avgörande för mindre fristående aktörer, säger Britta Drakenberg.

 

Foto: Britta Drakenberg föredrar utredningen för styrelsen i september 2015. Bildrättigheterna tillhör Idéburna skolors riksförbund.