Åryds friskola är en liten fristående  F-6 grundskola och fritidshem i Blekinge som arbetar åldersintegrerat i små klasser med utomhuspedagogik vid hav och i skog. Under läsåret 23-24 finns drygt 40 elever varav 28 st är inskrivna på fritis. Skolan kom till 2007 när kommunen la ner den kommunala driften av skola i Åryd. En ideell förening bildades som efterhand fick köpa skollokalen av kommunen för 1 krona.

Från ISRs perspektiv är ser vi hur en liten idéburen skola, med många frivilliga krafter kan upprätthålla skolverksamhet och bidra till byn. Ett bra exempel på friskolereformens ursprungliga syften

Ahlafors Fria Skola ligger strax nordost om Kungälv, drivs som ekonomisk förening och startade sin verksamhet  2006. Skolan har ca 280 elever från förskoleklass till år 9. På sin hemsida beskriver man att skolans mål är att alla elever skall utvecklas till ansvarstagande, kreativa och aktiva människor med en omvärldsuppfattning som gör dem till aktiva deltagare i de demokratiska processerna i vårt samhälle. Vidare, att skapa ett socialt klimat som gör att varje elev känner trygghet, gemenskap och respekteras är ett av skolans viktigaste åtaganden. Genom detta skapar vi också förutsättningar för att varje barn skall känna lust och glädje att lära. Skolan är därför mån om att ha balans mellan konkret och praktiskt arbete, därför har denna skola som speciell inriktning två olika profiler; idrott och skapande.

Även Ahlafors Friskola är ett praktexempel på lokalt driven idéburen skola där engagemang skapar utveckling för barn och unga jämte samhällsnytta för bygden.