Idéburna skolors riksförbund delar utredningens slutsats att det inte är möjligt att ersätta en vinstbegränsning med utökade kvalitetskrav då sådana krav riskerar att bli allt för detaljerade och medföra en stor administrativ börda för professionen. Ett alternativ till detaljreglering och en god grund för en tillitsbaserad styrning menar vi vore att göra som i andra länder och reglera vilka ägarformer som är tillåtna för att få förtroendet att driva skola eller förskola.

Utredningen menar att det bör övervägas om idéburna aktörer ska kunna ges undantag från olika regelverk. ISR har i remissvar på del 1 av Välfärdsutredningen framfört just denna ståndpunkt utifrån de annorlunda förutsättningar som den idéburna sektorn arbetar. ISR menar att särskilda regelverk bör arbetas fram för denna sektor utifrån förutsättningen att alla pengar används i verksamheten. Det vore då möjligt att pröva en mer tillitsbaserad styrmodell anpassad till den idéburna sektorns väsentligen skilda förutsättningar och logik. ISR instämmer med utredningen om behovet av att komma till en samsyn om en rättssäker definition av vilka aktörer som kan omfattas av ett annorlunda regelverk.

Läs hela svaret här