170 freinetpedagoger samlas 3-4 oktober i Norrtälje för att delta i nätverksträff som sker vartannat år.
Synligt freinetlärande är temat, och det blir workshops och diskussioner i blandade grupper på ena dagen och på nästa dag blir det föreläsning med Birgitta Södergren om kaordiska organisationer, dvs. om balans mellan kaos och ordning.

Freinetpedagogiken är stor i Latinamerika och i Västafrikas franskspråkiga länder. Även andra länder har upptäckt pedagogiken som vill inrikta sig på att barnet får största respekt, får jobba kreativt och med verkligheten som lärobok. I Sverige finns ett antal Freinet-skolor med cirka 2000 barn, och organiserar därtill enskilda lärare på vanliga kommunala skolor.

På Freinet-rörelsens hemsida beskrivs grundläggande delar av pedagogiken.
En introduktion:
”Det Trevande Försöket
Barn och ungdomar måste först ges möjlighet att ställa sina egna hypoteser och prova på olika lösningar.
Genom det trevande försöket fördjupas förståelsen i det man undersöker. Pedagogens uppgift blir därmed att utmana elevers tänkande.

Demokratisk Fostran
I en globaliserad värld krävs en skola på barn och ungdomars villkor där de känner att de har ett reellt inflytande över sitt eget lärande. Det innebär att begrepp som solidaritet och demokrati blir en del av deras vardag.”

Freinet-rörelsen i Sverige skriver på sin hemsida:
”Vi är en pedagogisk rörelse som bygger på Celestin Freinets tankar om en humanistisk kreativ skola där handens och hjärnans arbete värderas lika.”
Freinet-rörelsen ingår i ett internationellt nätverk som heter FIMEM.

En Freinet-skolas start
På hemsidan skriver Freinet-skolan Kastanjen om sin tillblivelse, som åskådliggör inriktningen:
”Då, för tjugo år sen hade vi Freinetlärare drömmar om vad vi ville förmedla till barn och ungdomar.
Vi ville förmedla livskvalitetsvärden som handlade om solidaritet och samarbete.
Vi vill visa barn och ungdomar att man lär sig i samspel med andra, i ett kollektiv, i en grupp.

Vi ville visa att om man som barn och elev fick vara med och bestämma och påverka både innehåll och arbetsformer så ökar chanserna till en äkta lust att lära, och inte bara för att klara centrala prov eller andra prov. Vi ville rikta fokus på innehållet.
På att barnen i norra Botkyrka ju växte upp i en mosaik av kulturell mångfald där själva utgångspunkten är just mångfalden.
Ett interkulturellt lärande ville vi skulle vara grunden och en undersökande pedagogik där mycket av lärandet skedde ute i skogen, nere i centrum, bland äldre människor eller i olika religiösa hus där det fanns företrädare som kunde berätta. Allt detta står Celestin Freinet för och genom att organisera arbetet bl a med klassråd, stormöten, skoltidningar, verkstäder och fadderverksamhet.”

Freinets konstanter
På hemsidan finns också ”Freinets konstanter”, som en ingång till Freinet-pedagogiken och dess tankar, på länk här.

Demokratipriset Open Minds
Freinet-rörelsen har ett demokratipris, ”Open minds”, som skall delas ut till en person utanför föreningen, som har arbetat och verkat för att utveckla demokrati i skolan på ett särskilt förtjänstfullt sätt.
Bland de som genom åren fått priset är författaren Suzanne Osten, Glada Hudik-teaterns Pär Johansson, och Elevorganisationen SVEA.