Den 15 juni släpptes Statskontorets delrapport Uppföljning av karriärstegsreformen. Delrapport 1
(2015:12). Rapporten handlar om hur reformen om inrättande av karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare har implementerats och fungerar. Statskontoret skriver att ”Överlag är skolhuvudmännen positiva till reformen och dess utformning. Det finns dock ett område där det framförs en bredare kritik och det gäller den särskilda satsningen på skolor i så kallade utanförskapsområden.”

Men läser man delrapporten mer noggrant framkommer även annan kritik mot reformens utformning. Bland annat problematiseras upplägget med enskilda karriärtjänster: ”Företrädare för både Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund vittnar om att det bland deras medlemmar finns huvudmän för vilka tanken med karriärtjänster strider mot grunderna för hur de vill arbeta. […] ”…de tror på samarbete och inte på konkurrens mellan lärare. Ett annat skäl som många lyfter fram som mycket viktigt är att de inte vill splittra arbetsgrupper eller skapa osämja genom att tillsätta karriärtjänster.” (s. 28-29)

En andra delrapport ska, enligt Statskontoret, lämnas den 1 februari 2016 och uppdraget ska därefter slutredovisas den 1 februari 2017. Idéburna skolors riksförbund följer reformens utveckling.