Den 25 april föreläste Staffan Olsson, styrelseledamot i ISR, för ca 20 deltagare om skolsekretess i Räddningsmissionens lokaler i Göteborg. Deltagarna kom från fristående förskolor och skolor i regionen, de flesta medlemmar i ISR. Han inledde med att kort presentera förbundets verksamhet Därefter gick han systematiskt igenom de bestämmelser om offentlighet och sekretess som gäller. Han gav många exempel från verkligheten på vad som kan gå snett för den som inte känner till lagarna.

I föreläsningen togs även upp frågan om vad en av regeringen föreslagen insynsprincip skulle kunna innebära för de idéburna skolorna. Kommer t.ex.  lojalitetsplikten mot arbetsgivaren att minska och kan olika slags dokumentation, liksom allmänna handlingar vid skolmyndigheter, på begäran behöva lämnas ut efter en sekretessprövning? I dag skiljer sig insynsrätten i friskolor betydligt från den insyn som gäller vid skolor och förskolor i myndighetsform. Högst sannolikt kommer skillnaden att minska i framtiden. En statlig utredning ser närmare på den frågan till 2024. Därefter är det upp till regering och riksdag att fatta beslut.

Även frågor om GDPR, dokumentation och anmälningsplikt vid oro för ett barn behandlades, liksom den skyldighet som finns att lämna uppgifter om en elev till en mottagande skola, när detta behövs för att underlätta en elevs skolgång. Den sistnämnda bestämmelsen gäller mellan skolor oberoende av om de drivs i myndighetsform eller i fristående regi. Något samtycke från vårdnadshavare krävs inte, eftersom bestämmelsen är sekretessbrytande. Den finns i skollagen 3 kap. 12 j §. Det bör tilläggas att den inte gäller för förskolan.

Deltagarna bjöds på förtäring i pausen. Föreläsningen var kostnadsfri och är planerad att till hösten genomföras i Stockholm och Malmö.