Idéburna skolors riksförbund är både positiva och negativa till ett förslag om att ändra idrottsutbildningar i gymnasiet. Det negativa är att antalet platser blir för lågt. Bland annat kan minskat antal platser leda till att antagning för sent utvecklade ungdomar riskerar missas.
Ett annat negativt förslag är att med färre studieorter så blir det svårigheter för elever med sämre socioekonomiska förutsättningar att ta del av utbildningen.

Promemorian föreslår bland annat:
• En ny idrottsutbildning med specialidrott ska ersätta de två idrottsutbildningarna riksidrottsgymnasium (RIG) och nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).
• Den nya idrottsutbildningen ska benämnas gymnasie- eller gymnasie-särskoleutbildning med specialidrott och vara riksrekryterande.
• Ämnesplanen för specialidrott ska bara få tillämpas inom gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildningar med specialidrott.

ISRs svar
I sitt svar till utredningen vill Idéburna skolors riksförbund (ISR) lyfta elevperspektivet.
Genom att minska antalet elever från dagens ca 9000 till föreslagna 5-6000 ser vi att det finns det risk
– att man missar ungdomar som är sent utvecklade.
– att man missar den positiva inverkan som specialidrott under skoltid har på elevernas studieresultat.
– att färre utbildningsorter kan innebära att elever med sämre socioekonomiska förutsättningar får svårigheter att ta del av utbildningen. Elever från hushåll med låga inkomster kan ha svårt att finansiera boende och uppehälle på annan ort. Även om inackorderingsbidrag kommer att beviljas så täcker det inte merkostnaden för eget boende för eleven.
Ytterligare en synpunkt är att idrott är en del i integrationen i Sverige. ISR menar, om man går vidare med promemorians förslag, att det är viktigt att ta särskild hänsyn till skolor och kommuner som tydligt utpekat idrotten som integrerande vid godkännandet av gymnasie- eller gymnasie-särskoleutbildning med specialidrott.
ISR föreslår en något högre dimensionering än förslaget, ca 6-7000 elever.

Kostnad för utrustning
Utbildningen ska vara avgiftsfri med undantag för utrustning som behövs för elitidrotten.
Här föreslås att eleven eller dennes vårdnadshavare ska stå för kostnader som avser individuell idrottsutrustning och liknande som eleven behöver för en utbildning där elitidrott ingår. Regeringen ska meddela vilka utbildningar som får innebära att eleven eller dennes vårdnadshavare ska stå för sådana kostnader. Vad som är problematiskt är att utredningen föreslår att skolhuvudmannen ska bedöma och besluta vid fall då en elev eller dennes vårdnadshavare av ekonomiska skäl inte kan stå för kostnaden.
ISRs synpunkt:
ISR anser inte att det är huvudmannen som ska pröva om en elev eller dennes vårdnadshavare har de ekonomiska förutsättningar eller inte för att bekosta individuell idrottsutrustning eller liknande. ISR vill att det är en annan myndighet som gör bedömningen. Om elev beviljas kostnadsbefrielse så skall staten eller hemkommunen stå för kostnaden, inte den enskilda skolan.

Läs ISRs hela svar på länk här