Den 20 april hölls ett Skype-möte med Utbildningsdepartementet. Närvarande var bl a Anna Ekström, Erik Nilsson (statssekreterare), GD för Skolverket resp. Skolinspektionen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Idéburna skolors riksförbund (ISR) och Friskolornas riksförbund.

Från ISR deltog Håkan Wiclander och Stefan Ruocco. Stefan tecknade följande rapport:

Syftet:
Anna Ekström välkomnar och förmedlar syftet:
Följa upp läget i verksamheterna utifrån framförallt de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten med viss lättnad kring att ta in elever till skolan för särskilt stöd, praktiska moment, träffa elevhälsan mm.
Vill veta mer om hur elevhälsan arbetar, vilka stödjande insatser som görs och lite mer kring Komvux.
Vill också diskutera eventuellt kommande åtgärder med anledning av coronaviruset i relation till skolväsendet.

Rapporter från deltagarna:

Skolverket:
Den generella bilden är att det fortsatt fungerar bra med distansundervisning på gymnasiet, något sämre för vuxenutbildningen.

De undantag som införts kring gymnasieskolan och vuxenutbildningen har mottagits positivt. Man upplever att man lyckas möta eleverna och deras behov både utbildningsmässigt och psykosocialt. Elevhälsan är uppsökande.

I Särskolan är många elever borta, men också personal. Flera av eleverna i särskolan hör till någon av riskgrupperna vilket gör personalen mer orolig. Här efterfrågar huvudmännen mer stöd i hur man ska förhålla sig kring detta. (distansundervisning, stänga mm)

Komvux förhållandevis bra, vissa undervisningsgrupper bl.a. SFI skiljer ut sig där närvaron är sämre, digitala hjälpmedel används begränsat.

Frånvaron på grundskola är något bättre än tidigare. Fortsatt finns dock viss skillnad, frånvaron är högre i socialt utsatta områden från att det tidigare varit fallet i socioekonomiskt starka områden.

I förskolan är både personal och barn borta i stor omfattning.

Skolinspektionen:
Skolinspektionen får signaler att lärare tycker att det är svårt att se om eleven lär sig det den ska, men också hur hen mår.
Uppfångat är att det finns en fortsatt oro kring hur väl huvudmännen kan ge elever stöd. Elevhälsan fungerar uppsökande. SFI problematiskt.

Skolinspektionen får in ifrågasättande av vissa grundskolors beslut om att stänga skolan. Här har det varit problematiskt kring de lägre åldrarna, hur ska undervisningen tillgodoses?

I övrigt kommer Skolinspektionen att fortsätta göra kartläggningar och förenklade inspektioner.

SKR:
Håller i stort med i bilden som Skolverket ger.
De nämner den rekommendation SKR, ISR och Friskolornas Riksförbund gemensamt gått ut med vid en eventuell utökad stängning neråt i åldrarna.

Positiva till tillägget i förordningen vilket framförallt underlättar i att möta elever i behov av särskilt stöd.

Fortsatt får man signaler om att sjukdomsläget är ansträngt på vissa ställen, skiljer sig dock geografiskt.
Man tydliggör att man har en stor tillit i de olika huvudmännens sätt att hantera skolan.

Vädjar till Skolinspektionen att gå lite varligt fram vid sina inspektioner, läget är prekärt.

Det finns en oro kring studentfirandet och då inte kring det huvudmännen ansvarar för utan det som är runt omkring. Här önskar man att också Folkhälsomyndigheten går ut med hur man ska förhålla sig i övrigt.

Friskolornas Riksförbund:
I stort håller de med om bilden som övriga gett. Har fått synpunkter på den pendling som sker och vilka risker det kan innebär.

De tar också upp specifikt fall kring entreprenöriella elever som hyrt industrilokal för rejvparty. Med det sagt trycka på vikten av att Folkhälsomyndigheten kommer med direktiv.

ISR:
Vi ser i stort samma bild som övriga. Håkan lyfter vikten av att se över ersättningsmodellen för upphandlad Komvux och SFI. Som i dag bygger på resultat respektive närvaro. Vilka båda i princip är omöjliga att uppnå.
Håkan underströk att om många enskilda aktörer som gör prognoser om tappade elever / betyg och därmed minskade intäkter, börjar säga upp lärare för att klara sin ekonomi, så kommer Sveriges Vuxenutbildning stå nedrustad när den behöves som mest (när Corona-krisen mattas av)

Jag tog upp att det vore bra om vi kunde få lite mer om hur det praktiskt är tänkt kring hur skolor ska lösa ev. förlängd termin in i juni – juli.

Vilka ska jobba (lärarna har ju ferie)? Hur ska vi betala? Ska det råda närvaroplikt?

Utbildningsdepartementet:
Sjukfrånvaron påverkar verksamheterna i grundskolan och förskolan. Det är problematiskt för grundskolorna att upprätthålla en både-och-undervisning, dvs både härundervisning och distansundervisning. Här kan det komma direktiv om hur det ska ske. Tanken är inte att det är samma personal som ska ha både och. Kanske är det personal som är hemma med lindriga symtom som sköter distansundervisningen.

Utbildningsministern trycker återigen på att det råder skolplikt.

Hon avslutar också med att bara för att smittskyddsläget befinner sig i en platå så betyder inte det att vi kan ta ut några svängar utan det är fortsatt hålla ut som gäller.

Hon förtydligar också, för att skolor inte ska tänka kortsiktigt, att vi ska tänka distansundervisning hela vårterminen. Blir det förändringar så är det bonus.