Idéburna skolors riksförbund inbjuder till årsmöte 8 mars kl 10.30. Före det formella årsmötet hålls aktuella seminarier kring skolfrågor. Skolverket och regeringens utredare medverkar.

Årsmöte 2019-03-08

Kallelse till årsmöte
Idéburna skolors riksförbund
fredag 8 mars 2019

Plats: Klara Södra Kyrkogata 1, plan 9, (”Kopparhuset” i centrala Stockholm)
Tid: kl. 10.30–15.30  (Årsmötet kl. 14.30)

Gästtalare, seminarium, mingel och
Årsmöte.
Välkommen!

Program: (Öppet för intresserade)
10.30Ordf. Håkan Wiclander välkomnar utbildningsminister Anna Ekström

Seminarier:
11.00 – Nya lagen om ägar- och ledningsprövning, Britta Drakenberg
11.30 – Likvärdig skola – Anna-Sara Falk, Skolverket, om verkets intentioner för en mer likvärdig skola
12.15 – Gemensam lunch
13.15 – Idéburna aktörer i välfärden – Samuel Engblom, regeringens utredare för
”En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden”
14.30 – Årsmöte Idéburna Skolors Riksförbund
15.30 – Tack för idag.


För att kunna beräkna lunch,
vänligen anmäl er medverkan i formuläret nedan.

Håkan Wiclander, ordförande:
Välkomna till årsmöte
Idéburna skolors riksförbund är nu en erkänd och betydande aktör inom skolfrågor. Som den självklara rösten för oss idéburna skolor som drivs som stiftelse, ideell förening, kooperativ eller SvB-bolag deltar vi nu i debatter, referensgrupper, utredningar och som remissinstans inom politiken.

Vi blir aktivt inbjudna av större och utbildningspolitiskt relevanta medier så snart en fråga blir aktuell.

Vi för de små skolornas talan och värnar möjligheten till alternativ pedagogik, att mångfald och faktisk valfrihet lyfts i debatten och mycket, mycket mer.

Alltfler av våra potentiella medlemmar får upp ögonen för att vi för deras talan. Vi har blivit det naturliga alternativet för fria skolor som tror på valmöjlighet och mångfald men som inte tror att vinstutdelning gagnar vår svenska skola och lärande för våra barn, unga och vuxna.

Förbundets grundlinje – att synliggöra och tydliggöra idéburna skolors positiva och samhällsnyttiga värden – vinner respekt. Att vi öppet kunnat ta avstånd från friskolereformens avarter samtidigt som vi med hjärta och övertygelse kunnat försvara friskolereformens grundidéer lockar fler medlemmar till förbundet.

Samarbetet med de två arbetsgivarorganisationerna KFO och Arbetsgivaralliansen samt vår systerorganisation FAMNA har gett oss verktyg att växa både i omfång och i medlemsnytta.

På årsmötet summerar vi det gångna året samtidigt som vi tar del av nya utredningar och förslag som rör ägarprövning och definition av idéburna skolor.

Och så naturligtvis det formella årsmötet, olika avstämningar och val. Allt i avspända former med tid för informella möten under pauser!  

Vi ses den 8e mars för en ny resa!

Håkan Wiclander
Ordförande, Idéburna skolors riksförbund

För att kunna beräkna lunch,
vänligen anmäl er medverkan i formuläret nedan.

Förslag till dagordning årsmöte 8 mars 2019

(enligt stadgarnas §11).

Årsmöteshandlingar sänds ut senast 2 veckor före årsmöte

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av två justerare tillika rösträknare
 4. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av medlemsavgift för det kommande året
 10. Styrelsens förslag
 11. Motioner
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter
 14. Val av revisor och revisorssuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga val och nomineringar
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande

Anmäl er medverkan nedan!