Idéburna skolors riksförbund presenterar nu en unik sammanställning av Skolinspektionens statistik över friskolors ansökningar om nyetableringar/utökningar inför perioden 2015/2016 respektive 2016/2017. Förbundet kan utifrån sammanställningen konstatera att idéburna organisationer planerar att starta allt färre friskolor framöver och att de förlorar i andel mot de vinstdrivande bolagen.

 

Idéburna organisationer har 36% färre ansökningar om friskolor inför 2016/2017

Antalet ansökningar om nyetableringar/utökningar av idéburna friskolor har enligt Skolinspektionens statistik minskat med 36% på ett år: inför 2015/2016 mottogs 62 ansökningar om nyetableringar/utökningar av idéburna skolor och inför året därpå, 2016/2017, mottogs bara 40 ansökningar.

Skulle en sådan utveckling fortsätta innebär det att ansökningar om nyetableringar/utökningar av idéburna friskolor helt kommer att upphöra redan om två år. Inför höstterminen 2019 riskerar alltså Sverige att inte ha några nyetableringar/utökningar av idéburna friskolor överhuvudtaget.

 

Idéburna organisationers ansökningar utgör en marginell andel av alla ansökningar

Idéburna organisationer står för bara 17% av alla ansökningar om utökningar/nyetableringar av friskolor inför 2016/2017, enligt Skolinspektionens statistik. Inför 2015/2016 var andelen ansökningar från idéburna organisationer närmare 20%.

 

Idéburna organisationers ansökningar minskar mer än de vinstdrivande bolagens

Alla driftformer har haft en negativ utveckling när det gäller antalet ansökningar, men inte samma negativa utveckling. Minskningen av ansökningar från idéburna organisationer (36%) kan jämföras med minskningen av ansökningar från huvudmän bestående av vinstdrivande bolag som minskat med 25% under perioden. Idéburna organisationers ansökningar har därmed minskat betydligt mer än övriga driftformers ansökningar.

Huvudmän bestående av vinstdrivande bolag ligger bakom en allt större andel av ansökningarna om att starta eller utöka friskolor. Inför 2015/2016 var de vinstdrivande friskolornas andel av ansökningarna 80% och inför 2016/2017 stod de för 83% av ansökningarna. Bland de mest dominerande huvudmännen finns koncernerna Internationella Engelska Skolan i Sverige AB, Jensen Education College AB, Kajan Friskola AB, Kunskapsskolan i Sverige AB och ThorenGruppen AB.

 

Källor och kategoriseringar

Sammanställningen utgår från Skolinspektionens officiella statistik för ansökningar om nyetableringar/utökningar av friskolor inför perioderna 2015/2016 respektive 2016/2017.

Förbundet har definierat kategorin ”idéburna skolor” som bestående av driftformerna ideella föreningar, stiftelser och ekonomiska föreningar (kooperativ). I sammanhanget är det viktigt att nämna att en av förskolorna som räknas som aktiebolag i statistiken från 2015/2016 är ett så kallat aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb). Det gäller Filosofiska Sverige AB (svb). Idéburna skolors riksförbund betraktar detta bolag som idéburet och har beviljat bolaget medlemskap i förbundet. Men de har redovisats som aktiebolag även i sammanställningen med anledning av Skolinspektionens kategorisering. Den övriga kategorin ”vinstdrivande friskolor” definieras som driftformerna aktiebolag, handelsbolag, enskild firma och fysisk person.

 

Foto: Personen på bilden har inget med artikeln att göra. Fotot tillhör Phil Roeder och publiceras under den öppna licensen CC BY 2.0.