Idéburna skolors riksförbund är sedan tidigare remissinstans för utredningen Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22). Utredningen är kritisk till brister i den s.k. styrkedjan (för friskolor innebär den: staten – huvudmannen – rektorns chef – rektor – lärare) och förordnar bland annat förändringar av utbildningen för rektorer.

Inför hösten påbörjas remissarbetet kring utredningen och förbundet kommer att publicera sitt remissvar den 30 september 2015. Samordningen kring remissvaret organiseras tills vidare av kansliet. Medlemsorganisationer som har synpunkter på utredningen ombeds kontakta kansliet.